Zmena farby vozidla

Pri zmene farby vozidla je potrebné predložiť:

  1. vyplnenú žiadosť o zmenu,
  2. osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
  3. čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
  4. platný doklad totožnosti, (spravidla OP)
  5. splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
  6. potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  7. pri zmene farby sa predkladá aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom "spôsobilé". V tomto prípade sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 €, t. j. celkovo výmena dokladov vozidla 12 €.
  8. tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 €.

Výmenu karosérie, motora a zápis spájacieho zariadenia vykonáva obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Orgán Policajného zboru následne vykoná zápis zmeny v dokladoch.

Priebeh: Ak máte všetky potrebné doklady, je potrebné počkať až na Vás príde rad. V tomto prípade nepristavujete auto ku kontrole. Keď na Vás rad príde, stačí zle vypísaný alebo  zabudnutý doklad a čakali ste zbytočne. Ak sa dostavíte  v dohodnutej dobe na DI OR PZ, zvyšok urobíme za Vás. Kontaktujte nás.